Územní plán

Dne 10.12.2015, zápis č. 2015-13, schválilo zastupitelstvo obce ÚZEMNÍ PLÁN PŘEPYCHY.

ÚP Přepychy zachovává původní koncepci rozvoje obce. Navazuje na historický vývoj obce, navrhuje vyvážený rozvoj, ochranu civilizačních a přírodních složek území obce, upevňuje ochranu přírodních hodnot území, ochranu krajinného rázu a umožňuje svým řešením zkvalitnění té části krajiny, která slouží k zemědělskému hospodaření. ÚP Přepychy vytváří podmínky pro dlouhodobou stabilizaci počtu trvale bydlícího obyvatelstva a ekonomický rozvoj území.

ÚP Přepychy navrhuje rozvoj obce na vymezených zastavitelných plochách, reguluje podlažnost zástavby a intenzitu využití území. Urbanistické a kulturní hodnoty jsou na území obce představované zejména dobře dochovanou půdorysnou stopou obce, kvalitou historického jádra obce, kterému dominuje kostel sv. Prokopa, kvalitou ploch veřejného prostranství s několika vodními plochami. Pro Přepychy je příznačné příznivé měřítko zástavby a optimální míra zastavění pozemků, kvalita venkovské architektury a ploch veřejné zeleně. Jedním z úkolů ÚP Přepychy je tyto hodnoty ochránit.

ÚP Přepychy podporuje ochranu přírodních i kulturních hodnot území obce. Na území obce Přepychy jsou plochy a koridory územního systému ekologické stability regionálního a lokálního významu.

Koncepce Úp respektuje jednotlivé nemovité památky, památky místního významu a území archeologických nálezů, respektuje prostředí historicky významného sídla, urbanistickou kontinuální lokaci a situaci památek.

V zastavěném území, plochách přestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a přestavba stávajících objektů respektovat urbanistické, architektonické, estetické a přírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter a kvality území.
Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v souladu se smlouvou č. 12RRD03-0002 o poskytnutí investiční dotace ve výši 49.000,-Kč. Více informací ke stažení ZDE.

Celkové náklady projektu: 330.000,-Kč (dotace 49.000,-Kč, vlastní prostředky 281.000,-Kč).

Veřejné projednání Územního plánu Přepychy se konalo v pondělí 2.listopadu 2015 v 15:30 hodin na Obecním úřadě Přepychy.
Územní plán Přepychy schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 10.12.2015, zápis č. 2015-13. Opatření obecné povahy č.1/2015 ze dne 10.12.2015.
Veřejná vyhláška, Oznámení o vydání Územního plánu Přepychy byla zveřejněna na úřední desce dne 14.12.2015.
Územní plán Přepychy nabyl účinnosti dne 29.12.2015.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEPYCHY

  1. Základní členění území, ÚP Přepychy
  2. Hlavní výkres, ÚP Přepychy
  3. Vodní hospodářství, ÚP Přepychy
  4. Energetika, ÚP Přepychy
  5. Veřejně prospěšné stavby a opatření, ÚP Přepychy
  6. Koordinační výkres, ÚP Přepychy
  7. Širší vztahy ÚP Přepychy
  8. Výkres záboru půdního fondu, ÚP Přepychy
  9. Textová část OOP UP Přepychy 2015-12-03