Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce; ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením. Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce slib.

Aktuální složení zastupitelstva obce – ustavující jednání 19.10.2022

 • Andrš Miroslav
 • Čtvrtečková Jitka, DiS.
 • Ing. Jirková Jana
 • Kánský Václav
 • Mgr. Macháček Jan
 • Mgr. Macháčková Tereza
 • Podzimek Jan
 • Polák Kamil
 • Seidel Tomáš
 • Seidelová Zdeňka
 • Ing. Sejkora Jiří
 • Sýkora Petr
 • Ing. Šichan Radek
 • Tláskal Radek
 • Ing. Zilvar Michal, EFA

 

Složení zastupitelstva obce 2018-2022

 • Andrš Miroslav
 • Čtvrtečková Jitka, DiS.
 • Mgr. Hejzlar Tomáš
 • Kánský Václav
 • Mgr. Macháček Jan
 • Podzimek Jan
 • Rejzek Tomáš
 • Seidel Tomáš
 • Seidelová Zdeňka
 • Ing.Sejkora Jiří
 • Sýkora Petr
 • Ing. Šichan Radek
 • Štěpánek Jiří
 • Tláskal Radek
 • Bc. Zilvar Michal

Složení zastupitelstva obce 2014-2018

 • Andrš Miroslav
 • Chudý Jan
 • Kánský Václav
 • Křivka Radek – od 12.12.2015
 • Mgr. Macháček Jan
 • Ing. Petera Josef
 • Podzimek Jan
 • Seidel Tomáš
 • Seidelová Zdeňka
 • Ing.Sejkora Jiří
 • Ing. Šichan Radek
 • Štěpánek Jiří
 • Tláskal Radek
 • Zdeněk Vladimír
 • Zilvar Miloš
 • Kalousová Marcela – vzdání se mandátu 11.12.2015

 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:

 1. předkládat návrhy zastupitelstvu obce a dalším orgánům obce, jejichž je členem,
 2. vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na výbory a vedoucí organizačních složek obce, statutární orgány příspěvkových organizací, které obec zřídila, nebo zástupce obce v orgánech právnických osob, které obec založila; odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění
 3. požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

 

Pravomoc zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce ; ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

 1. schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,
 2. schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
 3. schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 4. zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 5. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 6. schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu29) a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách,
 7. delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 8. navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 9. vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 10. rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 11. navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 12. volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 13. stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 14. stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce; jde-li o výdaje na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem okresního úřadu,
 15. zřizovat a zrušovat obecní policii,
 16. rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 17. rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 18. udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 19. plnit další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.

 

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

 1. nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 2. poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 Kč,
 3. bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu ve výši nad 20 000 Kč,
 4. peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí,
 5. vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 6. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 7. dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 8. bezúplatné postoupení pohledávek,
 9. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
 10. zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech,
 11. emise komunálních obligací.

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby; v obcích, v nichž se volí rada obce, se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

Výbory (§ 117, 128/2000 Sb.)

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

Finanční výbor

 1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
 2. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

Aktuální členové výboru

 • Radek Tláskal – předseda
 • Ing. Jiří Sejkora
 • Bc. Michal Zilvar

 

Kontrolní výbor

 1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
 2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
 3. plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Aktuální členové výboru

 • Miroslav Andrš – předseda
 • Petr Sýkora
 • Milan Burket