Ochrana osobních údajů – GDPR

Obec Přepychy jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zejména zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení; kontaktní údaje (včetně telefonního čísla); rodné číslo; datum a místo narození; jiné osobní údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s danou agendou. Rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší zejména podle typu zpracovávané agendy ve veřejné správě – při výkonu samostatné působnosti, přenesené působnosti a oblasti personální agendy.

 

Vaše osobní údaje využíváme k:

 • výkonu správních činností;
 • uzavíraní smluv;
 • řešení Vašich žádostí;
 • řešení Vašich stížností.

 

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností;
 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;
 • jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů, poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas.

 

Jak zacházíme s Vašimi údaji?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, orgány veřejné moci – veřejnoprávní korporace (obce, kraje), policie, soudy, ministerstva a orgány činné v trestním řízení;
 • dodavatelům, kteří nám poskytují služby související se zpracováním osobních údajů (např.: program MUNIS atd.);
 • jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem apod.).

Záznamy o činnostech zpracování

Jaká práva máte?

 

Tato práva mohou občané uplatnit:

 • osobně – v sídle organizace (občanský průkaz vezměte s sebou)
 • písemně (s ověřeným podpisem) poštou na adresu sídla organizace:
  Obecní úřad Přepychy
  517 32 Přepychy 5
 • e-mailem (elektronický podpis nutný): prepychy@prepychy.cz
 • datovou schránkou: afrbw8w

 

Respektujte, prosím, úřední hodiny.
K usnadnění je pro vás připraven formulář: Žádost subjektu údajů.

 

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

 • Přijetí žádosti
 • Identifikace žadatele
 • Vyhodnocení žádosti
 • Rozhodnutí o žádosti
 • Výkon rozhodnutí
 • Informování žadatele

 

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Obecní úřad Přepychy, 517 32 Přepychy 5
E-mail: prepychy@prepychy.cz
Tel.: +420 494 628 111

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Petra Stránská

E-mail:poverenec@pcstransky.cz
Tel.: +420 608 647 377

 

Informace o pořizování fotografických a video záznamů v průběhu akcí

Dovolujeme si avizovat, že pro potřeby zachycení průběhu akce a její prezentace budou v jejím průběhu pořizovány fotografické záznamy či videozáznamy. Pořízené záznamy budou uveřejněny na webové stránce: www.prepychy.cz a v tiskovinách: Přepyšský zpravodaj a Přepychy info, o kterých se dozvíte více na jejich webové stránce.

Pokud byste i přes naši snahu pořizovat záznamy bez možnosti identifikace zaznamenaných osob chtěli jakýkoliv záznam odstranit, zajistíme neprodleně jeho výmaz. Pro tento účel nás kontaktujte na e-mailu: prepychy@prepychy.cz