Legalizace a vidimace

Zaměstnanci obecního úřadu pověření agendou od 31.8.2022: Gabriela Rafaelová, Petra Hradecká

 

Legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Nepotvrzuje se správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad za obsah listiny neodpovídá.

Správní poplatek: 50,-Kč/podpis

 

Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany.

 

Legalizace se neprovede:

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

 

Nemůže-li žadatel číst nebo psát:

 • provede se legalizace za účasti 2 svědků,
 • účast 2 svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím osoby, kterou si zvolí a je schopen se vlastnoručně podepsat.

 

Vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Nepotvrzuje se správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani soulad s právními předpisy. Za obsah úředník provádějící vidimaci neodpovídá.

Správní poplatek: 30,-Kč/stránku

 

Vidimace se neprovede:

 • u listiny, jejíž jedinečnost nelze nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rys, technická kresba),
 • je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je psána a není-li úřední překlad,
 • listina se doslovně neshoduje,
 • není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, listinu, která je výstupem autorizované konverze.