Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Radu obce tvoří starosta, místostarosta  a další členové rady. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.  Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.

 

Aktuální složení rady obce

 • Zdeňka Seidelová
 • Mgr. Jan Macháček
 • Ing. Jana Jirková
 • Miroslav Andrš
 • Petr Sýkora

 

Radě obce je vyhrazeno:

 1. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,
 2. plnit vůči právnickým osobám a zařízením založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce,
 3. plnit funkci valné hromady, je-li obec jediným akcionářem nebo jediným společníkem,
 4. vydávat nařízení obce,
 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 6. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
 7. jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu, rozhodovat o platech vedoucích odborů obecního úřadu; návrhy podává tajemník obecního úřadu,
 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen „komise“), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 9. kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 10. stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 56 až 58); tuto působnost může obecní rada svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 13. uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách,
 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 15. schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 16. plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.