Výroční zpráva 2014

       Výroční zpráva Mysliveckého spolku Opočno – Přepychy za rok 2014.

Uplynul další myslivecký rok a my jsme  se znovu sešli, abychom si připomněli dění a  svou práci v minulém roce, abychom  zhodnotili výsledky této své činnosti a hospodaření našeho mysliveckého spolku za rok 2014.
Loňský rok  byl,  tak jako i ty předešlé v našem životě,  plný různých událostí,  problémů, ale také úspěchů a radostí , ale především práce.
Stejné to bylo i v  našem mysliveckém spolku.
Moje zpráva, tak jako každý rok,   je o k bilancování naší vlastní práce,  shrnutí  toho co jsme v minulém roce vykonali, a o zamyšlení    co se nám povedlo a co nikoliv.

K dnešnímu dni má náš spolek 30 členů.

V průběhu letošního roku bude již 13 členů našeho spolku ve věku  65 let a více a nebude se na ně poté již vztahovat pracovní povinnost. Potěšitelné však je, že máme i 9 členů pod 50 let.

Po  dokončení hlavních rekonstrukčních prací v areálu Čánka  zde konečně poklesla potřeba velkého objemu prací a tak jsme si v loňském roce přece jen trochu ulevili.

Věnovali jsme se jen těm nejpotřebnějším pracím v honitbě a podařilo se konečně realizovat záměr rozvodu vody  do jednotlivých volier, což velmi výrazně usnadnilo obsluhu.

V letošním roce budeme mít před sebou práce možná  o něco více, než v roce právě uplynulém. Budeme se muset znovu více věnovat areálu v Čánce.

Chci na tomto místě poděkovat  za pracovní nasazení a disciplinu převážné části členů spolku, zejména při přípravě areálu v Čánce počátkem roku.

Celá příprava na sezonu tak byla dokončena včas.

Hlavní náplní práce bude tedy pro rok 2015 zase obvyklá příprava celého areálu pro tuto sezonu, zejména opravy  pletiva na voliérách a jejich připevnění. Došlo totiž na mnoha místech k urezavění vázacích drátů spojujících pletivo k sobě i připevňujících pletivo ke kostře volier.

Věřím, že po letech se značným rozsahem prací v areálu odchovny,  budeme i v letošním roce schopni  zvládnout naplánované potřebné práce na zařízeních v honitbě, které jsme v posledních letech poněkud zanedbali.

Jak vidíte, i letos nás čeká dost práce a proto vás žádám, abychom začali s pravidelnými brigádami v Čánce  od soboty 14.března.

(poznamenejte si to prosím).

Ale nyní  k tomu dalšímu co jsme v roce 2014 dělali, čím jsme žili.

10.května jsme v naší honitbě již  tradičně zorganizovali jarní zkoušky psů pro ohaře a malá plemena. Jednalo se od roku 1983 o již 31. akci.  Zkoušek se tentokrát zúčastnilo  22 psů celkem, z toho 6 psů malých plemen a 16 psů velkých plemen. Oproti předchozímu roku jde  o značné navýšení účasti. V několika předchozích  letech,  jsme pro malý zájem o účast na této akci pochybovali  o její  smysluplnosti. V loňském roce byla účast od roku 2006 (24 psů) nejvyšší. Obavy, že pokud bude  pokles zájmu o zkoušky trvalý,  nebude vynaložená práce spojená s jejich organizací účelná a otázka, zda  budeme zkoušky vůbec pořádat, jsou tedy alespoň načas zbytečné.

Předběžný termín pro letošní rok je stanoven na  9. května.

Poděkování patří všem našim členům, kteří pomáhali tyto  zkoušky organizačně zajistit, dále pak pracovníkům této restaurace a v neposlední řadě i sponzorům.

V sobotu 31. května jsme uspořádali již 8. ročník oblíbených rybářských závodů s názvem „Zlatý karas“. Závodu se zúčastnilo 52 rybářů z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Pro účastníky i ostatní veřejnost bylo připraveno bohaté občerstvení včetně myslivecké kuchyně a bohatá tombola.

Počasí nám  přálo a tak se jednalo o velice povedenou akci.

Děkuji všem  kteří se o úspěšný průběh této celodenní akce zasloužili, ale zejména Pavlu Pšeničnému za přípravu a zorganizování celé akce.

30. a 31. srpna probíhal zejména v honitbách CM „Memoriál Richarda Knolla“,  prověření některých disciplin proběhlo i v naší honitbě, samozřejmě pod dozorem našich členů.

Ve dnech 9.- 11. října 2014 byla naše honitba již po 47. opět tradičně propůjčena sokolníkům k sokolnickým lovům a to lovům celkem úspěšným. V naší honitbě  lovili v těchto dnech 2 skupiny se sokoly a 1 s orly.

Uloveno při nich bylo celkem 14 kusů drobné zvěře, z toho 3 zajíci a 11 bažantů.

Dne 9.října proběhly v naší honitbě  ukázky výcviku, či lovů sokolů za pomoci balonu.

Pro zajímavost: ve všech revírech bylo při sokolnických lovech 2014 uloveno 102 kusů zvěře ( 1 liška,14 ks zvěře srnčí, 2 králíci a 85 ks zvěře  drobné.

V uplynulém roce jsme se sešli na členských schůzích 6x a výbor se sešel 9x. V mezidobí pak potřebné záležitosti zajišťovali a projednávali členové výboru operativně i  mimo schůze výboru.

Na členských schůzích byly pravidelně předkládány zprávy z jednání výboru, zprávy finančního a mysliveckého hospodáře, průběžně byly podávány aktuální informace z věstníků ČMMJ. Výbor řešil průběžně problémy chodu sdružení, které se v loňském roce před námi objevovaly.

V loňském roce jsme odpracovali pro myslivost v honitbě a zejména v souvislosti s odchovem bažantů  1088,5 brigádnických hodin,což je výrazně méně (zhruba o 1/3) ,než v předchozím roce.

Dalších 797 hodin bylo věnováno krmení odchovávaných bažantů a zimnímu krmení v honitbě.

Práce plánované  v honitbě pro rok 2014 byly převážně splněny.

Hlavní aktivity byly loňském roce nasměrovány, jak jsem se již dříve zmínil, na přípravu areálu pro odchov bažantů v Čánce, vlastní odchov bažantů a odkládané práce v honitbě.

Děkuji všem, kteří se na včasném  provedení těchto prací podíleli.

A nyní k našemu hospodaření v minulém roce.

Celé hospodaření vycházelo z plánovaného vyrovnaného rozpočtu s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši 220 tisíc korun.

Skutečné náklady našeho loňského hospodaření činily 212 475 korun a skutečné příjmy pak 229 779 korun, tedy s kladným výsledkem více než 17 tisíc korun.

Je třeba na tomto místě zmínit, že do hospodaření byl započten i finanční příspěvek města Opočno a materiálová podpora obce Přepychy.

Za tuto podporu obou municipalit jsme samozřejmě vděčni, oběma obcím jsme poděkovali písemně  a znovu děkujeme při této příležitosti (přítomným paním starostkám).
Plánované výdaje byly mírně překročeny pouze v položce spolkový život, celkově lze ale rozpočtovou kázeň hodnotit velmi dobře.

 

V loňském roce jsme prodali   750 bažantích kuřat ve stáří  8 až 10 týdnů, dále pak 375 kusů dospělé zvěře různým mysliveckým sdružením a honitbě CM.

Dalších 30 kusů jsme prodali sokolníkům pro zpestření jejich lovů v naší honitbě. Celkem jsme prodali 1155 kusů bažantů.Do honitby bylo před hony vypuštěno  396 kusů bažantí zvěře.

Konečné celkové ztráty bažantů při odchovu až po prodej, či po odlov, byly  v loňském roce   poněkud vyšší, dosáhly22,5% , oproti 18% v roce 2013 a 19,0% v roce 2012, , v roce 2009  činily 22,9%, v roce 2005 ale 26,2 % .  Pro   zajímavost naše největší ztráty při odchovu byly  v roce 2004 a činily téměř 33%.

Poděkování  patří všem, kteří se na odchovu bažantů podíleli.

A nyní k odlovům zvěře drobné:

Na 5 společných honech (včetně dohledávky) bylo uloveno 340 bažantů. Další 11 bažantů bylo uloveno sokolníky.

Odhadnutá váha bažantí zvěřiny – 350 kg.

Dále bylo uloveno  ještě 6 zajíců, ( dalších 3 zajíce ulovili sokolníci).

Je zřejmé, že pokles stavu zajíců se nezastavil a zajíce jsme ve větších počtech lovili naposled v roce 2010 (51). Potvrdily se tak naše  obavy, že  pokles jejich stavů je zřejmě jevem trvalým a úzce souvisí s množstvím predátorů v přírodě a se způsobem zemědělského hospodaření v krajině.

Dále bylo ze zvěře drobné uloveno  22  kachen březňaček v celkové váze 22 kg. Celková produkce drobné zvěře tak v honitbě činila cca 400 kg. Oproti minulým dvěma letům je to pokles o cca 100 kg.

 

Ze zvěře spárkaté bylo při individuálních lovech uloveno celkem 36 kusů srnčí zvěře, z toho  18 srnců, 10srn a 8 srnčat.

Prodáno bylo celkem 16,5 kusů srnčí zvěře. Ostatní kusy byly použity pro potřeby členů a sdružení. Celková váha ulovené srnčí zvěře činí 412,5 kg. Průměrná váha srnců činila 13,5 kg, srn 13,1 kg a srnčat  pod 4,7 kg.

Z údajů za poslední roky vyplývá, že se trend poklesu průměrné váhy ulovených kusů, nezastavil.

Na tomto místě je třeba připomenout, že úhyn a to zejména počet kusů sražených auty dosáhl za rok 2014 21 kusů zvěře srnčí. V této souvislosti je třeba připomenout, že jsme vynaložili mnoho úsilí i finančních prostředků na snížení počtu zvěře sražených auty. Opatření jsme učinili na všech, dle našich předchozích zkušeností, nejrizikovějších úsecích silnic.

Nejsem si jist, zda  pokles o 5 kusů oproti roku 2013 odpovídá vynaloženému úsilí a finančním prostředkům.

 

Ze zvěře černé byl uloven pouze 1 kus ve váze 38 kg,

dále byla ulovena danělka o váze 33 kg  a muflonek o váze 25 kg.

Produkce zvěřiny spárkaté činila 508,5 kg.

Celková produkce zvěřiny v honitbě činila v roce 2014 jen 907,5 kg, zatímco v roce 2013 1343 kg a v v roce 2012 1424 kg.

 

Z ulovené zvěře drobné při honech bylo 21 bažantů  přiděleno honcům, 17 psovodům,

3 darováni,  vyřazeno či prodáno  9 kusů. 4 bažanti byly dány jako ceny do tipovací soutěže,

1 zajíc byl vydražen a 4 zajíci a 6 bažantů bylo dáno jako ceny do tomboly.

Zbytek zvěře byl rozdělen mezi členy.

V současné době je zakomorováno chovné hejnko 14 kusů bažanta královského a 6 kusů bažanta obecného, tmavého

Ze zvěře škodné bylo uloveno: 32 lišek,  10 toulavých  koček, 3 kuny a 11 strak.

 

 

Nyní několik slov ke kynologii v našem sdružení.

V současné době nemáme  plně dostatečný počet vlastních lovecky upotřebitelných psů. Na zákonem stanovený počet 2 psů s podzimními zkouškami  máme sice 4, avšak na 2 s lesními zkouškami máme pouze 1  a na 1 potřebného norníka máme 3. Vzhledem k věku některých psů však budeme mít v krátkém čase větší problémy, které budeme muset vyřešit.

Na honech jsme však  vždy měli dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů ať již vlastních, či hostujících.

 

V loňském roce se podařilo uspokojivě vyřešit každoročně se opakující problémy se zajištěním služeb při krmení bažantů. Doufám proto, že letos se tato dobrá zkušenost potvrdí.

Všem, kteří se významným způsobem na práci a životě našeho sdružení v loňském roce podíleli, patří naše společné poděkování.

Tolik k naší činnosti a hospodaření v roce 2014.

 

A nyní k našim plánům na rok 2015

.

Naše myslivecké sdružení si připravilo  plán práce, kterým se bude řídit a který počítá s přípravou areálu  pro odchov bažantů v Čánce na letošní odchov.

Tento plán počítá i s opravami pletiva na voliérách a zejména na jejich novém upevnění na kovové části konstrukce.

V honitbě budou provedeny nutné práce na opravách a obnově potřebných mysliveckých zařízení. Potřebný materiál máme převážně k dispozici a také spoléháme na materiální pomoc obce Přepychy, která nám v tomto směru již po několik let významně pomáhá.

Členskou schůzí bylo pro zlepšení efektivity odpracovaných brigádnických hodin schváleno, že hodiny mohou být vykazovány  jen na v plánu práce schválených akcích. Případné výjimky musí být předem schváleny výborem, jinak takovéto hodiny nebudou moci být započítány.

 

Rozpočet pro letošní rok je zpracován na základě plánu prací na rok 2015 a byl schválen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 217 tisíc korun.

Celkový výsledek hospodaření mohou tak jako každoročně do značné míry ovlivnit ceny krmiv a případně výkyvy v ceně a zájmu o prodávanou živou bažantí zvěř.    Splnění tržeb za bažanty je podmínkou pro hospodaření beze ztráty.

Bylo opět schváleno, že myslivecký hospodář bude povinen zajistit prodej takového množství zvěřiny spárkaté zvěře, aby příjmy za zvěřinu  a odlov srnce dosáhl 35 tis.Kč. To v podstatě znamená prodat, při současných cenách, téměř veškerou ulovenou srnčí zvěř. Rozdělena bude moci být tedy zřejmě hlavně  zvěřina z ulovené zvěře černé. Nejprve však  budou vykryty zbylé nároky z roku 2014.

Doufám, že se podaří realizovat poplatkový odlov  srnců,  napjatost rozpočtu by to snížilo.

Schválený  rozpočet počítá s odchovem 2000 jednodenních bažantích kuřat. Kuřata jsou již objednána i přes to,že dosud  není pevně dohodnut odběr s jejich obvyklými odběrateli, nejsou  dohodnuty ani podmínky ,to znamená cena, termíny, ani počty odebraných kuřat.  Doufám však,  že se nám vše tak, jako jiné roky,  podaří vyřešit.

Z již předneseného vyplývá, že problém bažantů a zejména zajištění podmínek pro zdárný průběh odchovu i minimalizace ztrát bude tak, jako každý rok, jedním z hlavních úkolů, ke kterému se bude naše pozornost a snažení upírat.

Další, pro náš rozpočet, významnou akcí bude uspořádání   již 9. ročníku rybářských závodů pro veřejnost 30. května. Doufám, že se nám podaří zajistit ceny pro účastníky, že bude v rybníku opět dostatek vody  i ryb a že  nám bude také přát počasí.

Chtěl bych také připomenout, že rok 2015 je posledním rokem funkčního období tohoto výboru. Máme téměř rok času na to, abychom  přemýšleli a debatovali o jeho novém složení pro příští období.

Věřím,   že se s úkoly a případnými problémy,    které jsou před námi v letošním roce,  úspěšně vyrovnáme tak,    jako jsme to zvládali i v minulých letech.

Věřím, že za rok budeme moci prohlásit, že naše hospodaření v roce 2015 bylo dobré a že se zde znovu všichni v dobré pohodě zase setkáme.

K tomu všemu přeji Vám i Vašim blízkým  mnoho zdraví, spokojenosti a životní pohody.

 

Děkuji Vám za pozornost             a      Myslivosti zdar !