Naše organizace- 50. výročí vzniku

Z historie organizace

 

Založení

 

Místní skupina Českého červeného kříže byla v Přepychách založena před 50ti lety. Bylo to počátkem června roku 1959,kdy se sešli na Místním národním výboru MUDr.Potoček, sestra Horská a zakládající členky sestry Brandejsová Marie 72, Peterová Anežka, Uhlířová Zdenka a Škvrnová Marta,které tvořily první výbor s funkcemi:

předsedkyně, jednatelka, pokladní a hospodářka.

Do konce roku 1959 měla skupina 20 členů, v roce 1963 již 54členy, v roce 1966 68 členů, v roce 1970 již 79 členů. Členská základna se tak pomalu rozšiřovala až na 115 členů v roce 1988.

V současné době máme 84 členy, z toho 71 žen a 13 mužů, v průměrném věku 53 roky. Nejmladšímu členovi je 21rok,nejstarší členka, sestra Hofmanová, oslaví letos 90. narozeniny.

Od roku 1959,kdy byla místní skupina založena,jsou našimi členy:s.Kalousová Irma, Kašparová Marie, Kašparová Jiřina, br.Petera Josef, s.Peterová Anežka, Peterová Marie, Škaldová Drahuše, Škvrnová Marta, br.Uhlíř Vladimír a s.Uhlířová Zdenka. Sestra Vaněčková Zdenka je členkou Ččk již 65 roků,kdy vstoupila do ČčK v Opočně v roce 1944. První písemné záznamy o činnosti ČčK v Přepychách jsou z roku 1963, kdy se 11.února konala v místnosti Osvětové besedy výroční členská schůze za účasti MUDr.Potočka, sestry Horské a členky okresního výboru sestry Bukačové.Zde byl zvolen již 11ti členný výbor s předsedkyní sestrou Zemánkovou.

Od roku 1965 byla předsedkyní sestra Vaněčková Marie

Od roku 1977                  sestra Syrovátková Milada

Od roku 1986                  sestra Preclíková Ludmila

 

První výborové schůze probíhaly v domácnostech členek výboru a později v Osvětové besedě. Od roku 1976 do roku 1984 byla naší organizaci plně vyhrazena místnost na faře, později se výbor scházel v základní škole, nyní v restauraci Katka.V letních měsících se konala schůze výboru několikrát u sestry Karlíčkové na zahradě.

 

Dárci krve

 

Hlavním úkolem bylo vždy získávání bezpříspěvkových dárců krve. Prvními byli v roce 1963 Balžovič Milan, Matičková Anna a Slováková Hana.V dalším získávání v roce 1965 to bylo již 12 dobrovolných dárců a během let se jich vystřídalo několik desítek.Část dárců skončila tuto záslužnou činnost buď ze zdravotních důvodů nebo pro věk nad 65 roků.V současné době je v naší obci 29 aktivních dárců, kteří se dostavují k odběrům i několikrát ročně.Jedná se o následující přepyšské občany:

 

Bečička David            Rejchrt Jan

Hejzlar Tomáš            Rejchrt Jaromír

Hrochová Libuše        Seidel Radek Ing.

Hrochová Renata         Seidel Tomáš

Jakubec Aleš                Škalda Jan ml.

Jelen Jan                      Škrabáková Lenka Ing.

Jirušková Věra             Šmída Zdeněk ml.

Karlíček Vincenc         Študent Tomáš

Kocour Roman ing.      Tláskalová Věra

Kocourová Jindřiška    Štefková Hana

Kullová Zdenka           Záliš Martin

Macháček Václav        Zdeněk Vladimír

Pohlová Tereza ing.    Zelinka Stanislav

Preclík Jaroslav            Zilvar Miloš

Preclíková Ludmila

 

Mimo bronzových plaket Dr. Janského za 10, stříbrných za 20 bezplatných odběrů, je v naší obci 10 držitelů zlatých plaket za 40 a více odběrů, které byly uděleny:

r.1992 Preclík Jaroslav

r.1993 Šmída Zdeněk st., Hartmanová Anna

r.1995 Jakubec Petr, Sejkora Jiří ml., Slováková Hana

r.1996 Macháček Václav

r.2001 Karlíček Vincenc, Rejchrt Jaromír

r.2006 Kullová Zdenka

První stříbrné plakety za 20 bezplatných odběrů byly předány již v roce 1980 Jarkovskému Jiřímu a Sejkorovi Jiřímu st., kteří museli po 35.odběru  ze zdravotních důvodů, kdy je od zlaté plakety dělilo pouhých 5 odběrů,dárcovství ukončit.

 

Zlatý kříž Dr. Janského III.st.za 80 bezplatných odběrů krve byl v roce 2004 udělen Hartmanové Anně.

Počet udělených ocenění svědčí o tom,že naši občané plně chápou tuto pomoc člověka člověku. Pro aktivní přístup k dárcovství krve jsme byli hodnoceni jako vzorná skupina v letech 1967,1974,1975,1977,1980,1983 a stále jsme na prvních místech v počtu dárců na počet obyvatel. Stejný důvod byl i k udělení Čestného uznání Ústředním výborem Českého červeného kříže v Praze v roce 1984 a Diplomem v roce 1993.

Od počátku jsme na VČS projevovali uznání všem přepyšským dobrovolným dárcům krve pozornostmi, zakoupenými z výtěžků převážně kulturních akcí,.Od roku 1996 hradí pozornosti dárcům krve Obecní úřad v Přepychách, který touto formou podporuje činnost našeho spolku.Vždyť Přepychy patří k těm málo obcím, kde je velmi vysoký počet dobrovolných dárců krve vzhledem k počtu obyvatel.Za ta léta se jich vystřídalo 112! Úctyhodný počet občanů, kteří dokazují, že jsou trvale na prvních místech plným právem.

Dík všem dobrovolným dárcům krve, kteří pomáhají zachraňovat zdraví a životy lidí !

 

Zdravotnická činnost a osvěta

 

Na úseku zdravotnickém se členky – Dobrovolné sestry, zapojovaly do různých zdravotnických akcí v obci. Sestry zajišťovaly zdravotnický dozor při fotbalových zápasech pro jarní i podzimní kola. Zdravotnický dozor při pořádání Memoriálu Josefa Šabaty. Za tuto činnost byly v roce 1977 oceněny Čestným uznáním od TJ Sokol.

Dále zajišťovaly DOS zdravotnický dozor ve spolupráci s SDH při pořádání soutěže Plamen. Při 110.výročí založení SDH byly veřejnosti předvedeny ukázky poskytování první pomoci při požárech.

 

Průběžně byly DOS proškolovány v nemocnicích v Opočně a Rychnově nad Kněžnou, poslední v roce 1986,1987 a 1990.

Velkou akcí bylo zajišťování očkování proti tetanu,v roce 1974, které bylo zvládnuto ve značně zkrácené době, díky osobnímu pozvání každého občana Přepych členkami ČčK, které se na přípravě a průběhu této akce podílely 300 hodinami.

Zasloužili jsme se o zachování porodnicko-gynekologického oddělení v nemocnici Opočno a přispěli jsme na zakoupení ultrazvuku pro toto oddělení. Na jeho úklidu se sestry podílely 50ti hodinami bez nároku na odměnu.Škoda,že byla porodnice v opočenské nemocnici minulý rok zrušena.

 

Spolek má k dnešnímu dni :

4 zdravotní sestry –   Bašková Iva, Burketová Marie, Čtvrtečková Jaroslava,

Jirušková Ilona

2 zdravotníky       –   Cihlář František,Zdeněk  Vladimír.

14 dobrovolných sester -Andršová Blanka, Barvířová Drahomíra, Cihlářová Táňa,

Čtvrtečková Lenka, Ludmila a Zdenka, Gelettová Jaroslava,

Jirmanová Růžena, Marková Marta, Otčenášková Milena,

Preclíková Ludmila,Tomková Jaroslava, Uhlířová Anna a

Zdenka.

 

 

 

 

 

 

Kroužek mladých zdravotníků

 

 

Kroužek Mladých zdravotníků pracoval od roku 1963 pod vedením sestry Uhlířové Zdenky a Peterové Anežky,tehdejší ředitelky základní školy. Ve vedení kroužku se vystřídaly postupně Bašová Blanka, Jakubcová Jitka, Čudová Jaroslava, Dubnová Helena, Kárníková Hana, Hartmanová Jana, Žaludová Iva, Jirušková Ilona, Marková Marie st. a Preclíková Ludmila, která vedla kroužek až do roku 1995.První školení provedla předsedkyně Vaněčková Marie. Děti byly v kroužku proškoleny v základech poskytování první pomoci, procvičovaly obvazové techniky, umělé dýchání a základy zdravého životního stylu. Byly proškoleny v poznávání léčivých bylin, které společně sbíraly, účastnily se výletů, táboráků a zájmové činnosti. Svými kulturními vystoupeními často obohatily program výročních členských schůzí, účastnily se vítání občánků a zapojovaly se do činnosti spolku.

V minulém období byly děti proškolovány v poskytování první pomoci v hasičském kroužku. V současné době byla činnost Kroužku mladých zdravotníků opět obnovena pod vedením sl.Jany Kudrnové a Lucie Klíčové.Do spolupráce při pořádání soutěží mladých hasičů PLAMEN se zapojovaly nevíce s.Preclíková a Cihlářová.

 

Pečovatelská služba

 

 

Pečovatelská služba byla zajišťována podle potřeby ve spolupráci s MNV, nyní Obecním úřadem.Ve spolupráci se sociální komisí při OV ČčK bylo zajištěno několik umístění přepyšských občanů do domovů důchodců, doručovány žádosti na sociální příplatky a doprovody do léčebny.V současné době se jedná spíše o sousedskou výpomoc.V průběhu let byly na tomto úseku zapojeny jako první sestry Uhlířová Františka, Škaldová Drahuše a Brandejsová Anna.Sestra Uhlířová, jako nejstarší pečovatelka obdržela za tuto činnost v roce 1969 Pamětní medaili.Vyznamenání III.stupně obdržely v roce1982 Jedličková Božena, Švorcová Anna, v roce 1983 Škaldová Drahuše, Krušinová Vlasta, Štefanidesová Božena, v roce 1985 Vaňková Marie, Hrochová Jiřina.

V roce 1987 pak vyznamenání II.stupně Jedličková Božena. Jako pohotovostní pečovatelky byly sestry Syrovátková Milada, Škaldová Drahuše a Škvrnová Marta.

V roce 1994 byli oceněni na úseku pečovatelské služby s.Vostřezová Miluše, Uhrová Dana, Petera Jiří a Tomek Jan.

Setkání v Geniatrickém centru v Týništi nad Orlicí 10.12.2003 se účastnila předsedkyně sestra Preclíková.

Výbor děkuje všem, kdo pomáhají nezištně svým spoluobčanům.

 

Kulturní činnost

 

Od samého založení ČčK v Přepychách jsou pořádány kulturní akce. Byly to maškarní, později společenské plesy pro dospělé a maškarní karnevaly pro děti, které se staly již tradicí.

Školení organizátorů zábav se účastnily sestry Cihlářová a Preclíková.Vzhledem k minimální účasti na pomlázkové a mikulášské zábavě jsme od těchto akcí upustili.Dále byla uspořádána nespočetná řada různých přednášek na zdravotnické téma, přednášky cestopisné, kurzy studené kuchyně, šití, kosmetiky, ručních prací.

Velká výstava ručních prací byla uspořádána k 30. výročí založení místní skupiny. Spolupracovali jsme i na uspořádání výstavy společně se zahrádkáři v roce 1980.Další samostatnou výstavou ručních prací v roce 1992 jsme představili práce nejen členek, ale přispěli občané a děti Kroužku mladých zdravotníků, které měly svůj koutek.

 

Burza dětského oblečení byla uspořádána 26.10.1990.

Oblíbené byly i zájezdy na divadelním představení do

Prahy, Pardubic, Hradce Králové a Dobrušky. Výlety, které zajišťoval pan Věřiš jako průvodce, měly vždy přesný program. Ať to byl zájezd do Lidic, na výstavu korunovačních klenotů, nebo 5ti denní zájezd do Rakouska.

Posezení u táboráku na místním hřišti se účastnilo 80 členů.Podíleli jsme se na pořádání Dětských dnů a dění v obci. Oblíbenými se staly Večery aranžování, které jsou od roku 2001 pořádány před Velikonočními a Vánočními svátky s průměrnou účastí 50 občanů. Čtyři večery přednášela paní Tláskalová,dva večery paní Kábrtová, ostatní děvčata z květinářství.

Od roku 1974 pracovaly členky s.Kašparová a Slováková ve SPOZU,kdy do roku 1990 zajišťovaly Vítání občánků.V současné době navštěvují občany jménem Obecního úřadu k 70., 75., 80. a dalším narozeninám.

 

Předvánoční setkání v roce 2005, které se konalo v Synkově, se stalo každoroční tradicí, pořádnou Oblastním spolkem. Druhé setkání proběhlo 6.12.2006 v naší obci za účasti 7 členů a starosty ing.Petery.

Další setkání bylo 20.11.2007 za účasti našich 5 členů v Potštejně. Vánoční posezení 16.12.2008 v Merklovicích se opět zúčastnilo 5 členů našeho spolku.

 

 

 

Obecně prospěšná činnost

 

Naši členové pomáhali v zemědělství, prováděli úklidové práce v obci, později nátěry plotů u parků, opakované nátěry plotu hřbitova, nátěry laviček, nátěry autobusových čekáren, pomáhali při dokončovacích pracích mateřské školy a natírali její oplocení, provedli úklid po dostavbě prodejny potravin, pečovali o záhony růží na prostranství obce, prováděli úklidy Kulturního domu. Členky šily povlečení pro mateřskou školu, praporky k májové výzdobě a členové se podíleli na úpravě chodníků.

Členky se podílely na úklidu gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici Opočno po jeho rekonstrukci. V květnu 2006 se zapojily do úklidu Domova důchodců v Opočně, kde trávily svůj zasloužený odpočinek 4 přepyšské občanky.

Charitativní činnost

 

Od roku 1996 je nejméně 2x ročně pořádán sběr staršího oblečení pro humanitární účely,které v součinnosti s Oblastním spolkem zajišťují sestry Preclíková, Kašparová, Cihlářová, Slováková a Hartmanová. Celkem bylo uspořádáno 25 těchto sběrů,včetně mimořádného, který se konal na žádost Diakonie Broumov 9 února 2009.

Výbor děkuje všem, kdo přispívají ke zlepšení životních podmínek lidí jak u nás, tak i v zahraničí po různých živelných pohromách, a pomáhají tak lidem,kteří se ocitají v těžkých životních situacích.

 

Z výtěžků činnosti jsou podporovány různé humanitární akce a činnost v oblasti sociální. Každoročně před vánočními svátky navštěvujeme přepyšské občany nad 80 let věku a občany v domovech důchodců.

Jsou zasílány příspěvky na zmírnění katastrof, jako byly povodně na Východním Slovensku, fond solidarity Za zdravé dítě, příspěvek opočenské nemocnici, na přepyšský kostel jak finančně, tak i pomocí při opravě fasády, příspěvek na oslavy 650.výročí obce, rozprodávání losů, jejich výtěžek byl věnován na podporu tělesně postižených, příspěvek na pořádání Dětských dnů.V roce 1997 byla uspořádána sbírka na povodněmi postižené oblasti, kam přispěli jak jednotliví členové ČčK, tak i naše skupina částkou 2 000,-Kč.A to jsme ani v těch nejčernějších snech netušili, že tato nepřízeň postihne o rok později i naši obec.Výtěžek dvou plesů byl věnován na podporu SOS vesniček.Na zmírnění následků zemětřesení v Asii jsme přispěli částkou 2 000,-Kč. Do roku 1995 byla značná část finančních prostředků věnována na zakoupení pozorností bezpříspěvkovým dárcům krve, které byly předávány na každé VČS.Od roku 1996 oceňuje naše dárce Obecní úřad v Přepychách.

 

 

Naše vyznamenání

 

Od založení skupiny, nyní Spolku ČčK před 50ti lety byla udělena vyznamenání za činnost v ČCK:

Vyznamenání III.st.- s.Vaněčková Marie,Lacinová Emilie, Kašparová Marie,Vaňková Marie, Slováková Hana, Syrovátková Milada,                              Škvrnová Marta, br.Syrovátko František

Vyznamenání II.st. – s.Syrovátkvá Milada, která byla

Členkou ČčK v Sedloňově již od r.1946

V roce 1990 s. Kašparová Marie a Hartmanová Anna

Za sběr léčivých bylin v roce 1985 sestře Bahníkové Libuši.

Vzorná organizace ČčK v roce 1967,1974,1975,1977,1980,1983.

Uznání ÚV ČčK z dlouholetou práci v oce 1984 v Praze.

7. 12. 2005 Plakety Za dlouholetou práci v ČčK,udělené

Ústředním výborem sestrám:Kašparová Marie, Slováková Hana, Hartmanová Anna.

 

Současná členská základna

 

Nyní pracuje výbor ve složení:

Sestra Preclíková Ludmila     -předsedkyně

Cihlářová Táňa         -místopředsedkyně

Kašparová Marie        -pokladní

Hartmanová Anna        -jednatelka

Slováková Hana         -ref.transfuzní stanice

Prátová Drahomíra      -ref.transfuzní stanice

Šmídová Mária          -branná referentka

Tomková Jaroslava      -hospodářka

Marková Marta          -kulturní referentka

Karlíčková Věra        -revizorka

Vaňková Miluše         -revizorka

Členkou Oblastního spolku je sestra Škaldová Drahuše, která se spolu s předsedkyní sestrou Preclíkovou účastní akcí, spolkem pořádaných.

 

Současní členové Místního spolku ČCK Přepychy

 

Andrš Miroslav ml.       od r.2005               Karlíčková Iveta            1995

DOS Andršová Blanka         1974               Karlíčková Věra            1979

Andršová Romana                2005               Kašparová Marie           1959

ZS Bašková Iva                    1983               Kašparová Jiřina            1959

DOS Barvířová Drahomíra 1974               Kocour Roman Ing.        2008

Bencová Růžena                   1980               Kocourová Jindřiška      2008

Burešová Blanka                  1974               Kubíčková Miloslava     1966

ZS Burketová Marie             1971               Kullová Zdenka             1984

ZDR Cihlář František ml.    2002               Lukešová Jana              1975

Cihlářová Radka                   2004               Machová Jana                1977

DOS Cihlářová Táňa           1973               Marková Marie              1972

Cigánková Anna                  1990                DOS Marková Marta      1973

Čtvrtečková Jana                  1978               Marková Miloslava         1989

DOS Čtvrtečková Lenka      1985               DOS Otčenášková Milena 1975

DOS Čtvrtečková Ludmila 1966                Otčenášková Romana      1992

ZS Čtvrtečková Jaroslava   1972                 Petera Josef                     1959

DOS Čtvrtečková Zdena    1975                 Peterová Anežka             1959

Dubnová Marie                 1977                 Peterová Jitka                 1982

DOS Gelettová Jaroslava   1977                  Peterová Marie               1959

Havlová Jana                      1981                 DOS Preclíková Ludmila 1974

Hartmanová Anna             1965                 Prát Jaroslav ml.             2009

Hofmanová Růžena            1969                 Prátová Drahomíra          1988

Hrochová Anna                   1975                 Prauzová Jaroslava         2007

Chudá Jaroslava                  1985                Píchová Iveta                  1985

Jakubcová Jitka                  1978                 Rejchrtová Václava         1975

Jelenová Marcela                1980                 Růžičková Iva                 1988

DOS Jirmanová Růžena     1966                 Sejkorová Lenka              2008

ZS Jirušková Ilona              1977                 Slováková Hana              1966

Johanidesová Věra              2007                 Slovák Zdeněk ml.          2004

Kadlecová Iva                     1998                 Škaldová Drahuše           1959

Kalousová Irma                   1959                Škvrnová Marta              1959

 

Šmída Zdeněk st.           2005

Šmída Zdeněk ml.          2005

Šmídová Mária              1985

Štěchová Jana                1985

Štěpánová Ladislava      1972

Študent Jindřich             1984

Študent Tomáš               2006

Študentová Hana            1984

Tláskalová Marie            1972

Tomek David                  2001

DOS Tomková Jaroslava 1979

Uhlíř Vladimír                1959

DOS Uhlířová Anna       1973

DOS Uhlířová Zdenka    1959

DOS Vaněčková Zdenka 1944

Vaňková Milena              1985

Vaňková Miluše              1979

Vomáčková Božena        1981

Zálišová Ludmila            2006

ZDR Zdeněk Vladimír    2001

Zilvarová Jana                 1999

Zilvarová Jana                 1974

Na slavnostní schůzi dne 13. 6. 2009 přijaty Jana Kudrnová a Lucie Klíčová.

 

Pro potřeby almanachu zpracovala Anna Hartmanová, upravil Mgr. Macháček