Chodník a parkoviště Přepychy 2012

Publicita projektu realizovaného za podpory Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova

Název projektu :   CHODNÍK A PARKOVIŠTĚ PŘEPYCHY

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova, dle smlouvy č. POV2012/205/DO/INV : 570.000,-Kč (přijata dne 28.5.2012, d.110104)

Předpokládaná hodnota projektu : 1.014.000,-Kč

Skutečné celkové náklady projektu : 801.119,-Kč
Výše dotace : 400.500,-Kč (49,99 %)
Výše vlastního podílu : 400.619,-Kč (50,01 %)
Vratka nevyčerpané části dotace : 169.500,-Kč (dne 5.11.2012)

Zadavatel :
Obec Přepychy, 517 32 Přepychy čp.5, IČ : 00275280, statutární zástupce : Ing.Josef Petera
Kontakt : tel., fax : 494 628 111, e-mail : prepychy@prepychy.cz

Dodavatelská firma :
IZOTRADE s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČ : 283 685 09

Technický dozor investora :
KVARTA spol. s r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ : 13582747

Archeologický dozor na stavbě :
Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 00371149

Průběh akce :
7.5.2012 – Obec Přepychy zveřejnila Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na zakázku malého rozsahu a Krycí list nabídky – akce „Chodník a parkoviště Přepychy“. Předpokládaná hodnota zakázky 1.014.000,-Kč, předpokládaný termín zahájení 06/2012, požadovaný termín dokončení do 20.10.2012, lhůta pro podávání nabídek končila 28.5.2012 ve 14:00 hod. 15.5.2012 –  byly zveřejněny odpovědi na dotazy uchazečů.
28.5.2012 od 17:00 hod. – otevírání obálek v kanceláři Obecního úřadu Přepychy. Nabídku podalo celkem 8 firem, kritériem hodnocení byla nejnižší cena. Jako dodavatel stavby byla vybrána firma IZOTRADE s.r.o., Sběř 81, 507 03 Vysoké Veselí, IČ : 283 685 09, nabídková cena za dílo 708.030,-Kč.
4.6.2012 –  účastníkům zaslán výsledek výběrového řízení.
3.7.2012 – podepsána smlouva s firmou IZOTRADE , celková cena stavebních prací včetně DPH 708.030,-Kč.
28.8.2012 – Smlouva o dílo č.I-1155 – Technický dozor investora zajistila KVARTA spol.s r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ : 13582747
10.9.2012 – zahájení prací
9.10.2012 – ukončení prací
10.10.2012 – dodatek č.1 ze dne 10.10.2012, ve výši 93.089,-Kč. Celková cena díla 801.119,-Kč.
2.11.2012 – kolaudační řízení

V Přepychách dne 12.11.2012

Ing.Josef Petera, starosta