Bytová výstavba

  • Lokalita Z 26 – kompletně vyprodáno.
  • Lokalita Z 1 – příjem rezervací. Stavba technické a dopravní infrastruktury této lokality bude zahájena v roce 2021.

Koncem měsíce října 2019 byla zahájena výstavba technické a dopravní infrastruktury – akce: „16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. Zhotovitelem stavby je „Společnost Přepychy“, správce společnosti KAVE Bau s.r.o. a společník společnosti Merit Bau CZ a.s. Celkové náklady stavby 17 529 138,- Kč včetně DPH. Obec Přepychy získala dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj č. 11716 – Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou ve výši 12 998 480,- Kč.

Stavbou dotčené území se nachází na severním okraji obce Přepychy, v lokalitě označené v územním plánu obce jako Z 26, v místní části zvané „V Domcích“. Lokalita Z 26 na jihu přiléhá ke stávající bytové zástavbě, na východě k silnice II. třídy č. 304 Opočno – Týniště nad Orlicí, na severu jsou volná pole a na západě je ohraničena stávající místní komunikací.

Stavební záměr řeší vybudování veřejné dopravní infrastruktury v předmětné lokalitě pro zajištění dopravní obslužnosti plánované výstavby šestnácti rodinných domů. Nové komunikace budou sloužit pro provoz převážně osobních vozidel s vyloučením nákladní dopravy, s výjimkou dopravní obsluhy.

Bude vybudována zcela nová obslužná místní komunikace umístěná mezi nově navrženými pozemky určenými k výstavbě rodinných domů. Tento úsek je z jedné strany napojen na stávající místní komunikaci, která bude prodloužena v místě stávající nezpevněné polní cesty, končí napojením novou úrovňovou křižovatkou ve tvaru „T“ na stávající silnici č. II/304 Opočno – Týniště nad Orlicí. Vybudováním nové a úpravou stávající komunikace dojde k dopravnímu zokruhování místní části V Domcích.

V rámci obslužných komunikací budou provedeny sjezdy na jednotlivé pozemky. Podél nové komunikace je navrženo celkem 18 podélných odstavných stání, jež budou sloužit především pro potřeby případných návštěv u přilehlých rodinných domů. Podél nových komunikací budou zřízeny jednostranné chodníky pro pěší šířky 1,5 – 2m.

V rámci dopravní infrastruktury je rovněž řešeno provedení souvisejících sadových úprav. Součástí stavby je i výstavba technických sítí kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, sítí CETIN a v neposlední řadě sítí ČEZ Distribuce pro napojení budoucích rodinných domů k distribuční soustavě.

Výstavba technické a dopravní infrastruktury bude dokončena do poloviny listopadu 2020.


PŘÍJEM REZERVACÍ NA POZEMKOVÉ PARCELY V OBCI PŘEPYCHY NA RYCHNOVSKU


 

Lokalita Z1 – příjem rezervací

 


 

Lokalita Z26 – vyprodáno

Zastupitelstvo obce Přepychy na svém jednání dne 28.11.2019 vyhlásilo záměr prodeje a schválilo pravidla pro prodej pozemkových parcel.