Vyberte stránku

Volby 2014

Volby do Zastupitelstva obce Přepychy a do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 10.října 2014 (14:00-22:00 hod.) a v sobotu 11.října 2014 (8:00-14:00 hod.). Případné 2.kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 17.října 2014 (14:00-22:00 hod.) a v sobotu 18.října 2014 (8:00-14:00 hod.).
Volební místnost – okrsek č.1 – Základní škola Přepychy čp.69, školní družina.
Počet volených členů Zastupitelstva obce Přepychy : 15
Právo volit
Právo volit má občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič je povinen se ve volební místnosti prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Voličský průkaz a uzavření seznamu voličů
Ve středu 8.října 2014 v 16:00 hod. končí lhůta pro osobní žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR.
Obecní úřad uzavře stálý seznam voličů a jeho dodatek ve středu 8.října 2014 v 16:00 hod. (§ 28 odst.4 zákona).
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Telefonní číslo do volební místnosti : 727 968 156.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 7.října 2014 (§25 odst.5 zákona č.491/2001 Sb.). Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva i do Senátu budou voliči doručeny v jedné obálce (modré).
Hlasování
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva vloží volič do šedé úřední obálky, hlasovací lístek pro volby do Senátu vloží volič do žluté úřední obálky.
Úprava hlasovacích lístků
Volby do zastupitelstva : 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu voelbní stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (Přepychy=15 členů zastupitelstva obce).
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno (Přepychy=15 členů zastupitelstva obce).
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidátky, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Senát:
Volič vloží do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.
Zveřejnění předběžných výsledků
Po převzetí zápisu o výsledku zveřejní starosta předběžné výsledky voleb v obci, kde byl vytvořen pouze 1 volební okrsek (§43 odst.3 zákona).


 

Informace k hlasování – volby do zastupitelstva obce

Informace k hlasování – volby do Senátu

 

Výsledky voleb 2014 – Volby do Evropského parlamentu

 

Výsledky voleb 2014 –  do zastupitelstva obce