Bytová výstavba

Zastupitelstvo obce Přepychy schválilo na svém jednání dne 10. srpna 2016, zápis č. 2016-09, Studii nové bytové výstavby PŘEPYCHY- LOKALITY V DOMCÍCH.

V souladu s ÚP Přepychy byla aktualizovaná Územní studie zastavitelných ploch Z1 a Z26 Přepychy schválena zastupitelstvem obce dne 20.4.2017, zápis č. 2017-06.

Dodavatele stavby schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy dne 15.8.2019, zápis č. 2019-11.

Koncem měsíce října 2019 bude zahájena výstavba technické a dopravní infrastruktury – akce: „16P – lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. Zhotovitelem stavby je „Společnost Přepychy“, správce společnosti KAVE Bau s.r.o. a společník společnosti Merit Bau CZ a.s. Celkové náklady stavby 17 529 138,- Kč včetně DPH. Obec Přepychy má příslib dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj č. 11716 – Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.

Stavbou dotčené území se nachází na severním okraji obce Přepychy, v lokalitě označené v územním plánu obce jako Z 26, v místní části zvané „V Domcích“. Lokalita Z 26 na jihu přiléhá ke stávající bytové zástavbě, na východě k silnice II. třídy č. 304 Opočno – Týniště nad Orlicí, na severu jsou volná pole a na západě je ohraničena stávající místní komunikací.
Stavební záměr řeší vybudování veřejné dopravní infrastruktury v předmětné lokalitě pro zajištění dopravní obslužnosti plánované výstavby šestnácti rodinných domů. Nové komunikace budou sloužit pro provoz převážně osobních vozidel s vyloučením nákladní dopravy, s výjimkou dopravní obsluhy.
Bude vybudována zcela nová obslužná místní komunikace umístěná mezi nově navrženými pozemky určenými k výstavbě rodinných domů. Tento úsek je z jedné strany napojen na stávající místní komunikaci, která bude prodloužena v místě stávající nezpevněné polní cesty, končí napojením novou úrovňovou křižovatkou ve tvaru „T“ na stávající silnici č. II/304 Opočno – Týniště nad Orlicí. Vybudováním nové a úpravou stávající komunikace dojde k dopravnímu zokruhování místní části V Domcích.
V rámci obslužných komunikací budou provedeny sjezdy na jednotlivé pozemky. Podél nové komunikace je navrženo celkem 18 podélných odstavných stání, jež budou sloužit především pro potřeby případných návštěv u přilehlých rodinných domů. Podél nových komunikací budou zřízeny jednostranné chodníky pro pěší šířky 1,5 – 2m.
V rámci dopravní infrastruktury je rovněž řešeno provedení souvisejících sadových úprav.
Součástí stavby je i výstavba technických sítí kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, CETIN a v neposlední řadě sítí ČEZ Distribuce pro napojení budoucích rodinných domů k distribuční soustavě.

Zastupitelstvo obce připravuje pravidla pro prodej budoucích stavebních parcel lokality Z 26 s cílem zahájit prodej ještě koncem roku 2019, případně začátkem roku 2020.
O vyhlášení záměru na prodej parcel v lokalitě Z26 a schválení pravidel pro jejich prodej budou všichni zaregistrovaní informováni písemně.